OKEx - Leading Cryptocurrency Exchange Giao dịch mô phỏng

Phí giao dịch

OKEx根据交易量区分普通用户和专业用户,普通用户根据OKB持仓量不同、专业用户根据交易量不同,划分不同的等级。不同的等级决定了接下来一天的交易手续费。

  • Giao dịch tài khoản chính
  • Giao dịch các hợp đồng tương lai
  • Perpetual Swap Trading
  • 期权合约

Tiền tệ

Các cặp giao dịch với loại tiền tệ này là “tiền tệ giao dịch” sẽ tuân theo biểu phí giao ngay tương ứng. Ví dụ: các cặp ETH/USDT, ETH/BTC sẽ có phí như được quy định trong biểu phí giao ngay Loại I.

Tiền tệ

Tất cả các hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin và hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT với loại tiền tệ này làm tiền tệ cơ sở sẽ tuân theo biểu phí tiền tệ tương ứng của nó. Ví dụ: hợp đồng tương lai BTCUSD và BTCUSDT sẽ tuân theo biểu phí hợp đồng tương lai Loại I.

Tiền tệ

Tất cả perpetual swap ký quỹ bằng coin và ký quỹ bằng USDT với loại tiền tệ này làm tiền tệ cơ sở sẽ tuân theo biểu phí tiền tệ tương ứng của nó. Ví dụ: perpetual swap BTCUSD và BTCUSDT sẽ được tính phí theo lịch biểu phí perpetual swap Loại I.

Tiền tệ

Người dùng bình thường
Hạng
Tổng số OKB đang nắm giữ Khối lượng giao dịch trong 30 ngày ({unit}) Phí tạo thị trường Phí lấy Hạn mức rút trong 24h (BTC)
Người dùng VIP
Hạng
Khối lượng giao dịch trong 30 ngày ({unit}) Phí tạo thị trường Phí lấy Hạn mức rút trong 24h (BTC)
Khối lượng giao dịch trong 30 ngày trên là tổng khối lượng giao dịch của loại hình giao dịch tương ứng
Tổng số OKB đang nắm giữ
The Total OKB holding is the total amount of OKB held in your main and sub-accounts, spot account, and C2C account.
Một hướng dẫn để tạo thị trường với tài khoản chính và tài khoản phụ
30-day Trading Volume
Mọi giao dịch sẽ được tính bằng số BTC tương đương theo giá tại thời điểm giao dịch. Cứ sau mỗi 24 giờ lúc 23:00 hàng ngày, hệ thống của chúng tôi sẽ giải quyết khối lượng giao dịch tích lũy của tất cả các giao dịch từ tiền điện tử sang tiền điện tử trong 30 ngày qua bằng USD dưới dạng giá trung bình của BTC / USD (Giá trung bình = (giá mở + đóng giá) / 2). Ví dụ: Trong 30 ngày qua, người dùng đã giao dịch 5 token (OMG, XUC, BTC, LTC, BCH). Hệ thống sẽ tính mọi giao dịch bằng số tiền quy đổi ra BTC. Khối lượng giao dịch tích lũy sẽ được chuyển đổi thành USD dưới dạng giá trung bình của BTC/USD, sau đó được thanh toán vào lúc 23:00 hàng ngày.
Transaction fee charges: For spot market trading pairs, we will charge the transaction fee from the asset you buy. For example, when a user trades a BTC/USDT pairs, the transaction fee will be charged in BTC when buying BTC, USDT will be charged when buying USDT.
Rebate Rules of Negative Trading Fees For a spot market order, a trading fee rebate is settled in the digital asset the taker pays for the transaction fee. For example, in the BTC/USDT spot market, if a user places a BTC sell order, the buy taker will pay the transaction fee in BTC, and the sell maker will receive a fee rebate in BTC. If a user places a BTC buy order, the sell taker will pay the transaction fee in USDT, and the buy maker will receive a fee rebate in USDT.
Create Order
Maker orders are "passive" limit orders posted on the order book prior to the trade. Example: If the current market price is 1000USD and you created a 999USD maker order, the order will not be filled. Instead it will be posted on the order book, allowing others to take the order. Once the order is filled, maker will pay the maker fee and taker will pay the taker fee. The final transaction fee will not exceed 12.5% ​​of the option premium.
24h Withdrawal Limit
24hr withdrawal limit: The limit of withdrawing all your digital assets in the account for the day in BTC equivalent. You may contact our customer service manager if you wish to increase the limit.
Example: A tier 1 user has a withdrawal limit of 300 BTC equivalent, after withdrawing 250 BTC, 25 BTC worth of OMG and 15 BTC worth of XUC, the user will have a withdrawal limit balance of 10 BTC. Thus, withdrawing 20 BTC worth of XRP must wait until the next day, or he will have to contact customer service to request for increasing the limit.