Giao ngayGiá tham chiếuDữ liệu giao dịch
ADA
Tỷ lệ cho vay ký quỹ ADA
Chu kỳ
Mua/bán ADA
Chu kỳ
USDTChênh lệch giá trong giao dịch ngang hàng
Chu kỳ