Giao ngayGiá tham chiếuDữ liệu giao dịch
ETC
Tỷ lệ cho vay ký quỹ ETC
Chu kỳ
Mua/bán ETC
Chu kỳ
USDTChênh lệch giá trong giao dịch ngang hàng
Chu kỳ