Giao ngayGiá tham chiếuDữ liệu giao dịch
ETH
Tỷ lệ cho vay ký quỹ ETH
Chu kỳ
Mua/bán ETH
Chu kỳ
USDTChênh lệch giá trong giao dịch ngang hàng
Chu kỳ