• Biểu phí tiêu chuẩn
  • Dịch vụ nợ tiền mã hóa - Tỉ lệ lãi suất

Phí giao dịch

OKEx根据交易量区分普通用户和专业用户,普通用户根据OKB持仓量不同、专业用户根据交易量不同,划分不同的等级。不同的等级决定了接下来一天的交易手续费。

  • Giao dịch tài khoản chính
  • Giao dịch các hợp đồng tương lai
  • Perpetual Swap Trading
  • 期权合约
Người dùng bình thường
Hạng Tổng số OKB đang nắm giữ Khối lượng giao dịch trong 30 ngày (BTC) Phí tạo thị trường Phí lấy Hạn mức rút trong 24h (BTC)
Người dùng VIP
Hạng Khối lượng giao dịch trong 30 ngày (BTC) Phí tạo thị trường Phí lấy Hạn mức rút trong 24h (BTC)
Tổng số OKB đang nắm giữ
The Total OKB holding is the total amount of OKB held in your main and sub-accounts, spot account, and C2C account.
30-day Trading Volume
Our system will record the transactions according to the prices (in quote currencies) at that time. Then every 24 hours at 00:00 UTC+8, it will calculate the total trading volume in BTC equivalent.Example: If you have traded OMG/BTC, XUC/BTC, BTC/USDT, LTC/ETH and BCH/USDT, our system will record the transactions in BTC, ETH, USDT according to the prices at that time. Then at 00:00 UTC+8, it will calculate the total trading volume of BTC, ETH and USDT in BTC equivalent.
Transaction fee charges: For spot market trading pairs, we will charge the transaction fee from the asset you buy. For example, when a user trades a BTC/USDT pairs, the transaction fee will be charged in BTC when buying BTC, USDT will be charged when buying USDT.
Rebate Rules of Negative Trading Fees For a spot market order, a trading fee rebate is settled in the digital asset the taker pays for the transaction fee. For example, in the BTC/USDT spot market, if a user places a BTC sell order, the buy taker will pay the transaction fee in BTC, and the sell maker will receive a fee rebate in BTC. If a user places a BTC buy order, the sell taker will pay the transaction fee in USDT, and the buy maker will receive a fee rebate in USDT.
Create Order
Maker orders are "passive" limit orders posted on the order book prior to the trade. Example: If the current market price is 1000USD and you created a 999USD maker order, the order will not be filled. Instead it will be posted on the order book, allowing others to take the order. Once the order is filled, maker will pay the maker fee and taker will pay the taker fee. The final transaction fee will not exceed 12.5% ​​of the option premium.
Người dùng bình thường
Hạng Tổng số OKB đang nắm giữ Khối lượng giao dịch trong 30 ngày (BTC) Phí tạo thị trường Phí lấy Hạn mức rút trong 24h (BTC)
Người dùng VIP
Hạng Khối lượng giao dịch trong 30 ngày (BTC) Phí tạo thị trường Phí lấy Hạn mức rút trong 24h (BTC)
Tổng số OKB đang nắm giữ
The Total OKB holding is the total amount of OKB held in your main and sub-accounts, spot account, and C2C account.
30-day Trading Volume
The 30-day trading volume of futures trading is calculated in BTC USD price. Trading volume is converted into BTC and settled at 00:00 (UTC+8) every day, calculated based on the accumulated trading volume in the last 30 days of all futures trading assets.
For example, a user traded BTC, ETH and ETC coin margined futures in the last 30 days, the system will calculate the BTC, ETH and ETC trading volume (contract face value*number of contracts) by converting the BTC USD price into BTC and settle the accumulated trading volume of the last 30 days at 00:00 (UTC+8) every day.
Create Order
Maker orders are "passive" limit orders posted on the order book prior to the trade. Example: If the current market price is 1000USD and you created a 999USD maker order, the order will not be filled. Instead it will be posted on the order book, allowing others to take the order. Once the order is filled, maker will pay the maker fee and taker will pay the taker fee. The final transaction fee will not exceed 12.5% ​​of the option premium.
Vận chuyển
Futures settlement fee is not affected by the user's tier (0.03% for all tokens).
Forced-liquidation
Futures trading forced-liquidation fee is calculated according to the taker fee of user’s current tier.
Người dùng bình thường
Hạng Tổng số OKB đang nắm giữ Khối lượng giao dịch trong 30 ngày (BTC) Phí tạo thị trường Phí lấy Hạn mức rút trong 24h (BTC)
Người dùng VIP
Hạng Khối lượng giao dịch trong 30 ngày (BTC) Phí tạo thị trường Phí lấy Hạn mức rút trong 24h (BTC)
Tổng số OKB đang nắm giữ
The Total OKB holding is the total amount of OKB held in your main and sub-accounts, spot account, and C2C account.
30-day Trading Volume
The 30-day trading volume of futures trading is calculated in BTC USD price. Trading volume is converted into BTC and settled at 00:00 (UTC+8) every day, calculated based on the accumulated trading volume in the last 30 days of all futures trading assets.
For example, a user traded BTC, ETH and ETC coin margined futures in the last 30 days, the system will calculate the BTC, ETH and ETC trading volume (contract face value*number of contracts) by converting the BTC USD price into BTC and settle the accumulated trading volume of the last 30 days at 00:00 (UTC+8) every day.
Create Order
Maker orders are "passive" limit orders posted on the order book prior to the trade. Example: If the current market price is 1000USD and you created a 999USD maker order, the order will not be filled. Instead it will be posted on the order book, allowing others to take the order. Once the order is filled, maker will pay the maker fee and taker will pay the taker fee. The final transaction fee will not exceed 12.5% ​​of the option premium.
Forced-liquidation
Futures trading forced-liquidation fee is calculated according to the taker fee of user’s current tier.
Người dùng bình thường
Hạng Tổng số OKB đang nắm giữ Khối lượng giao dịch trong 30 ngày (BTC) Phí tạo thị trường Phí lấy Hạn mức rút trong 24h (BTC)
Người dùng VIP
Hạng Khối lượng giao dịch trong 30 ngày (BTC) Phí tạo thị trường Phí lấy Hạn mức rút trong 24h (BTC)
Tổng số OKB đang nắm giữ
The Total OKB holding is the total amount of OKB held in your main and sub-accounts, spot account, and C2C account.
30-day Trading Volume
Our system will calculate 30-day trading volume of options trading in BTC equivalent every 24 hours at 00:00 (UTC+8). Example: If you traded BTC and ETH options in the last 30 days, our system will record and convert the trading volume of BTC and ETH at the BTC/USD rate to BTC and calculate the total trading volume of the last 30 days at 00:00 (UTC+8) every day.
Create Order
Maker orders are "passive" limit orders posted on the order book prior to the trade. Example: If the current market price is 1000USD and you created a 999USD maker order, the order will not be filled. Instead it will be posted on the order book, allowing others to take the order. Once the order is filled, maker will pay the maker fee and taker will pay the taker fee. The final transaction fee will not exceed 12.5% ​​of the option premium.
Options Exercise Fees
Options exercise fee rate is not determined by users' tiers. The rate for BTC is 0.02%. The options exercise fee rate will not exceed the options taker fee rate corresponding to the users' tiers. The exercise fee rate for a single options contract will not exceed 12.5% ​​of the exercise income.
Partial Liquidation and Liquidation
The options partial liquidation fee is charged according to the user's tier and the maker/taker rate. The options liquidation fee is based on the Lv1 taker fee. To learn more about partial liquidation and liquidation in options trading, please refer to the "Options Guide".
During partial liquidation, a penalty fee will be charged. The fee rate is fixed at 0.2% for BTC and not affected by the user's tier. The penalty fee will be injected into the insurance fund at the time of settlement.
The partial liquidation fee and liquidation fee will not exceed 12.5% ​​of the option premium.
24h Withdrawal Limit
24hr withdrawal limit: The limit of withdrawing all your digital assets in the account for the day in BTC equivalent. You may contact our customer service manager if you wish to increase the limit.
Example: A tier 1 user has a withdrawal limit of 300 BTC equivalent, after withdrawing 250 BTC, 25 BTC worth of OMG and 15 BTC worth of XUC, the user will have a withdrawal limit balance of 10 BTC. Thus, withdrawing 20 BTC worth of XRP must wait until the next day, or he will have to contact customer service to request for increasing the limit.
Người dùng bình thường
Người dùng VIP
Historical Interest Rate Details

Lưu ý: Lãi bắt đầu được tích lũy từ lúc tiền mã hóa được vay. Nó sẽ tiếp tục tích lũy mỗi 1h (lãi sẽ không được tính cho ngày hôm đấy nếu ít hơn 1h).

Rules for Interest Rate Discount: OKEx Margin Trading Rules

Số tiền nợ khả dụng

Số tiền cho vay tối đa được xác định bởi giới hạn cá nhân của người dùng hoặc mức đòn bẩy tối đa của cặp token tương ứng, tùy theo mức nào nhỏ hơn. Chi tiết như dưới đây:杠杆借币仓位档位介绍

Ví dụ

1. Người dùng A có 600000 USDT trong tài khoản BTC/USDT của anh ấy, gấp đôi số dư là 2400000 USDT. Do đó, số tiền vay khả dụng là 2000000 USDT (số tiền nợ tối đa)

2. Người dùng B có 200000 USDT trong tài khoản BTC/USDT của cô ấy, gấp đôi số dư là 400000 USDT. Do đó, số tiền vay khả dụng là 400000 USDT

Lưu ý: Số tiền vay tối đa được tính riêng cho từng cặp tiền giao dịch khác nhau. Kể cả nếu bạn đã vay 2000000 USDT cặp BTC/USDT, bạn vẫn có thể vay thêm 500000 USDT ở cặp XRP/USDT. Để giảm thiểu rủi ro, chúng tôi cũng sẽ cân nhắc các yếu tố khác khi tính toán số tiền vay khả dụng của bạn. Số tiền cuối cùng sẽ là số tiền được hiển thị ở trang vay tiền